Urantia-sällskapet
i Finland

URANTIABOKEN


open-closeopen-close  Öppna/Stäng alla

Kapitelrubriker

 KAPITEL FÖRFATTARE SIDA
   Förord En Gudomlig Rådgivare 1
  I Gudom och gudomlighet
  II Gud
  III Första Ursprunget och Centret
  IV Universumverkligheten
  V Personlighetsverkligheter
  VI Energi och mönster
  VII Den Suprema Varelsen
  VIII Gud den Sjufaldige
  IX Gud den Ultimate
  X Gud den Absolute
  XI De Tre Absoluten
  XII Treenigheterna
    Erkännande

 

Del I - CENTRALUNIVERSUMET OCH SUPERUNIVERSERNA

 KAPITEL FÖRFATTARE SIDA
  1. Den Universelle Fadern En Gudomlig Rådgivare 21
  1. Faderns namn
  2. Guds verklighet
  3. Gud är en universell ande
  4. Guds mysterium
  5. Den Universelle Faderns personlighet
  6. Personligheten i universum
  7. Personlighetsbegreppets andliga värde
  2. Guds väsen En Gudomlig Rådgivare 33
  1. Guds infinitet
  2. Faderns eviga fullkomlighet
  3. Rättvisa och rättfärdighet
  4. Den gudomliga nåden
  5. Guds kärlek
  6. Guds godhet
  7. Gudomlig sanning och skönhet
  3. Guds egenskaper En Gudomlig Rådgivare 44
  1. Guds allestädesnärvaro
  2. Guds infinita makt
  3. Guds universella kunskap
  4. Guds gränslöshet
  5. Faderns högsta styre
  6. Faderns överhöghet
  4. Guds förhållande till universum En Gudomlig Rådgivare 54
  1. Faderns attityd gentemot universum
  2. Gud och naturen
  3. Guds oföränderliga karaktär
  4. Att förstå Gud
  5. Oriktiga uppfattningar om Gud
  5. Guds förhållande till individen En Gudomlig Rådgivare 62
  1. Vägen till Gud
  2. Guds närvaro
  3. Sann Gudsdyrkan
  4. Gud i religionen
  5. Medvetandet om Gud
  6. Personlighetens Gud
  6. Den Evige Sonen En Gudomlig Rådgivare 73
  1. Den Evige Sonens identitet
  2. Den Evige Sonens väsen
  3. Omvårdnad som uttryck för Faderns kärlek
  4. Den Evige Sonens egenskaper
  5. Begränsningar som gäller den Evige Sonen
  6. Andesinnet
  7. Den Evige Sonens personlighet
  8. Förståelsen av den Evige Sonen
  7. Den Evige Sonens förhållande till universum En Gudomlig Rådgivare 81
  1. Andegravitationens strömkrets
  2. Den Evige Sonens administration
  3. Den Evige Sonens förhållande till individen
  4. De gudomliga planerna för fulländning
  5. Utgivningens ande
  6. Gud Paradissöner
  7. Den högsta uppenbarelsen av Fadern
  8. Den Oändlige Anden En Gudomlig Rådgivare 90
  1. Handlingens Gud
  2. Den Oändlige Andens väsen
  3. Andens förhållande till Fadern och Sonen
  4. Den gudomliga omvårdnadens ande
  5. Guds närvaro
  6. Den Oändlige Andens personlighet
  9. Den Oändlige Andens förhållande till universum En Gudomlig Rådgivare 98
  1. Det Tredje Ursprungets och Centrets egenskaper
  2. Den allestädesnärvarande Anden
  3. Den universelle behandlaren
  4. Det absoluta sinnet
  5. Sinnestilldelningen
  6. Sinnesgravitationens strömkrets
  7. Återspeglingen i universum
  8. Den Oändlige Andens personligheter
  10. Paradistreenigheten En Universell Censor 108
  1. Det Första Ursprungets och Centrets självdistribution
  2. Gudomens personalisering
  3. Gudomens tre personer
  4. Gudomens treenighetsunion
  5. Treenighetens funktioner
  6. Treenighetens Stationära Söner
  7. Suprematetens övervakning
  8. Treenigheten bortom det finita
  11. Den Eviga Paradisön En Visdomens Fulländare 118
  1. Det gudomliga residenset
  2. Den eviga öns väsen
  3. Övre Paradiset
  4. Perifera Paradiset
  5. Nedre Paradiset
  6. Rymdens andning
  7. Paradisets rymdfunktioner
  8. Paradisgravitationen
  9. Det unika Paradiset
  12. Universernas universum En Visdomens Fulländare 128
  1. Totalauniversums rymdnivåer
  2. Det Okvalificerade Absolutets domäner
  3. Universell gravitation
  4. Rymd och rörelse
  5. Rymd och tid
  6. Universell övervakning
  7. Delen och helheten
  8. Materia, sinne och ande
  9. Personliga realiteter
  13. Paradisets heliga sfärer En Visdomens Fulländare 143
  1. Faderns sju heliga världar
  2. Förhållandena mellan Faderns världar
  3. Den Evige Sonens heliga världar
  4. Den Oändlige Andens världar
  14. Det centrala och gudomliga universumet En Visdomens Fulländare 152
  1. Paradis-Havona-systemet
  2. Havonas sammansättning
  3. Världarna i Havona
  4. Centraluniversumets skapade varelser
  5. Livet i Havona
  6. Syftet med Centraluniversumet
  15. De sju superuniverserna En Universell Censor 164
  1. Superuniversernas rymdnivå
  2. Organisationen av superuniverserna
  3. Superuniversumet Orvonton
  4. Nebulosorna – universernas anfäder
  5. Rymdkropparnas ursprung
  6. Sfärerna i rymden
  7. De arkitektoniska sfärerna
  8. Kontroll och reglering av energi
  9. Superuniversernas strömkretsar
  10. Superuniversernas härskare
  11. Den rådplägande församlingen
  12. De högsta domstolarna
  13. Sektorstyrelserna
  14. De sju superuniversernas syften
  16. De sju Härskarandarna En Universell Censor 184
  1. Förhållande till treenig Gudom
  2. Förhållande till den Oändlige Anden
  3. Härskarandarnas identitet och olikhet
  4. Härskarandarnas egenskaper och funktioner
  5. Förhållande till skapade varelser
  6. Det kosmiska sinnet
  7. Moral, dygd och personlighet
  8. Urantiapersonlighet
  9. Människomedvetandets realitet
  17. De sju grupperna av suprema andar En Gudomlig Rådgivare 197
  1. De sju Suprema Verkställarna
  2. Majeston – Ledare för Återspeglingen
  3. De Återspeglande Andarna
  4. Återspeglingsmedhjälparna
  5. Kretsarnas sju Andar
  6. Lokaluniversernas Skapande Andar
  7. De biträdande sinnesandarna
  8. De Suprema Andarnas funktioner
  18. De suprema treenighetspersonligheterna En Gudomlig Rådgivare 207
  1. Suprematetens Treenigade Hemligheter
  2. Dagarnas Eviga
  3. Dagarnas Forna
  4. Dagarnas Fulländade
  5. Dagarnas Sentida
  6. Dagarnas Förenande
  7. Dagarnas Trogna
  19. De jämställda varelserna med treenighetsursprung En Gudomlig Rådgivare 214
  1. Treenighetens Undervisande Söner
  2. Visdomens Fulländare
  3. De Gudomliga Rådgivarna
  4. De Universella Censorerna
  5. Inspirerade Treenighetsandar
  6. Infödda Havoniter
  7. Medborgarna i Paradiset
  20. Guds Paradissöner En Visdomens Fulländare 223
  1. Guds nedstigande Söner
  2. Administratörsönerna
  3. Juridiska åtgärder
  4. Administrativa uppdrag
  5. Utgivningen av Guds Paradissöner
  6. Utgivningarna i dödlig gestalt
  7. Treenighetens Undervisande Söner
  8. Daynalernas tjänst i lokaluniverserna
  9. Daynalernas planetariska tjänst
  10. Paradissönernas förenade verksamhet
  21. Paradisets Skaparsöner En Visdomens Fulländare 234
  1. Skaparsönernas ursprung och natur
  2. Lokaluniversernas Skapare
  3. Lokaluniversernas suveränitet
  4. Mikaelernas utgivningar
  5. Mästarsönernas förhållande till universumet
  6. Mästar-Mikaelernas ödesbestämmelse
  22. Guds Treenigade Söner En Mäktig Budbärare 243
  1. De av Treenigheten omfamnade Sönerna
  2. De Mäktiga Budbärarna
  3. De med Stor Auktoritet
  4. De utan Namn och Nummer
  5. De Treenigade Väktarna
  6. De Treenigade Ambassadörerna
  7. Förfarandet vid treenigande
  8. De av de skapade treenigade Sönerna
  9. De Himmelska Beskyddarna
  10. De Höga Sönernas Assistenter
  23. De Ensamma Budbärarna En Gudomlig Rådgivare 256
  1. De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung
  2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag
  3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd
  4. De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet
  24. Den Oändlige Andens högre personligheter En Gudomlig Rådgivare 264
  1. Universernas Strömkretsövervakare
  2. Folkräkningens Ledare
  3. Den Oändlige Andens personliga biträden
  4. De Biträdande Inspektörerna
  5. De Förordnade Vakterna
  6. De Graduerades Guider
  7. Uppkomsten av de Graduerades Guider
  25. Rymdens budbärarskaror En med Stor Auktoritet 273
  1. Havonaservitalerna
  2. De Universella Medlarna
  3. Medlarnas vittomfattande tjänst
  4. Tekniska Rådgivare
  5. Väktarna av Paradisets Register
  6. De Himmelska Upptecknarna
  7. Morontiaföljeslagarna
  8. Paradisföljeslagarna
  26. Det centrala universumets omvårdande andar En Visdomens Fulländare 285
  1. De Omvårdande Andarna
  2. De Mäktiga Supernaferna
  3. Tredje gradens Supernafer
  4. Andra gradens Supernafer
  5. Pilgrimernas hjälpare
  6. Suprematetens Guider
  7. Treenighetens Guider
  8. Sonens Finnare
  9. Faderns Guider
  10. Rådgivarna och Handledarna
  11. Vilans Fullbordare
  27. Första gradens Supernafer och deras verksamhet En Visdomens Fulländare 298
  1. Vilans Instiftare
  2. Uppdragscheferna
  3. Etikens Uttolkare
  4. Etikettshandledarna
  5. Kunskapens Bevarare
  6. Filosofins Mästare
  7. Gudsdyrkarledarna
  28. De omvårdande andarna i superuniverserna En Mäktig Budbärare 306
  1. Tertiaferna
  2. Omniaferna
  3. Sekonaferna
  4. Första gradens Sekonafer
  5. Andra gradens Sekonafer
  6. Tredje gradens Sekonafer
  7. Sekonafernas omvårdnadsverksamhet
  29. Styrkeledarna i universum En Universell Censor 319
  1. De Sju Suprema Styrkeledarna
  2. De Suprema Styrkecentren
  3. Styrkecentrens domän
  4. De Ledande Fysiska Övervakarna
  5. De Ledande Kraftorganisatörerna
  30. Personligheterna i storuniversum En Mäktig Budbärare 330
  1. Paradisets klassifikation av levande varelser
  2. Personlighetsregistret i Uversa
  3. Goodwillkolonierna
  4. De Uppstigande Dödliga
  31. Finalitkåren En utan Namn och Nummer 345
  1. De infödda Havoniterna
  2. Gravitationsbudbärarna
  3. Förhärligade dödliga
  4. Adopterade serafer
  5. Förhärligade Materiella Söner
  6. Förhärligade mellanvarelser
  7. Ljusets evangelister
  8. Transcendentalerna
  9. Totaluniversums Arkitekter
  10. Det ultimata äventyretDEL II - LOKALUNIVERSUMET

 KAPITEL FÖRFATTARE SIDA
  32. Evolutionen av lokaluniverser En Mäktig Budbärare 357
  1. Universernas fysiska uppkomst
  2. Organiseringen av universumet
  3. Evolutionens idé
  4. Guds förhållande till ett lokaluniversum
  5. Det eviga och gudomliga syftet
  33. Administrationen av lokaluniversumet Ärkeänglarnas ledare 366
  1. Mikael från Nebadon
  2. Nebadons härskare
  3. Universumets Son och Ande
  4. Gabriel – den ledande verkställaren
  5. Treenighetens ambassadörer
  6. Allmän administration
  7. Nebadons domstolar
  8. De lagstiftande och verkställande funktionerna
  34. Lokaluniversumets Moderande En Mäktig Budbärare 374
  1. Personaliseringen av den Skapande Anden
  2. Den Gudomliga Omvårdarens väsen
  3. Sonen och Anden i tid och rymd
  4. Strömkretsarna i lokaluniversumet
  5. Andens omvårdnad
  6. Anden i människan
  7. Anden och köttet
  35. Guds Söner i lokaluniversumet Ärkeänglarnas ledare 384
  1. Fader Melkisedek
  2. Melkisedeksönerna
  3. Melkisedekvärldarna
  4. Melkisedekarnas specialuppgifter
  5. Vorondadeksönerna
  6. Konstellationsfäderna
  7. Vorondadekvärldarna
  8. Lanonandeksönerna
  9. Lanonandekhärskarna
  10. Lanonandekvärldarna
  36. Livsbärarna En Vorondadekson 396
  1. Livsbärarnas ursprung och väsen
  2. Livsbärarnas världar
  3. Livets överflyttande
  4. Melkisedeklivsbärarna
  5. De sju biträdande sinnesandarna
  6. Levande krafter
  37. Lokaluniversumets personligheter En Lysande Aftonstjärna 406
  1. Universummedhjälparna
  2. De Lysande Aftonstjärnorna
  3. Ärkeänglarna
  4. Assistenterna till de Allra Högsta
  5. Höga Kommissionärer
  6. Himmelska översynare
  7. Mansoniavärldens lärare
  8. Högre Andeklasser med förordnande
  9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare
  10. Andra grupper i lokaluniversumet
  38. Lokaluniversumets omvårdande andar En Melkisedek 418
  1. Serafernas ursprung
  2. Änglarnas väsen
  3. Ouppenbarade änglar
  4. Serafernas världar
  5. Serafernas utbildning
  6. Serafernas organisation
  7. Keruber och sanober
  8. Kerubernas och sanobernas evolution
  9. Mellanvarelserna
  39. De serafiska skarorna En Melkisedek 426
  1. Suprema serafer
  2. Högre serafer
  3. Övervakande serafer
  4. Förvaltningsseraferna
  5. Planetariska medhjälpare
  6. Övergångsomvårdarna
  7. Framtidens serafer
  8. Serafernas ödebestämmelse
  9. De Fulländade Serafernas Kår
  40. Guds uppstigande söner En Mäktig Budbärare 443
  1. Evolutionära serafer
  2. Uppstigande Materiella Söner
  3. Förvandlade mellanvarelser
  4. Personaliserade Riktare
  5. De dödliga i tid och rymd
  6. Guds söner genom tron
  7. Med Fadern fusionerade dödliga
  8. Med Sonen fusionerade dödliga
  9. Med Anden fusionerade dödliga
  10. De uppstignas bestämmelse
  41. Lokaluniversumets fysiska aspekter En Ärkeängel 455
  1. Nebadons styrkecentra
  2. De fysiska övervakarna i Satania
  3. Våra stjärnkompanjoner
  4. Solarnas täthet
  5. Solstrålningen
  6. Kalcium – vandraren i rymden
  7. Solenergins ursprung
  8. Solenergins reaktioner
  9. Solarnas stabilitet
  10. De bebodda världarnas ursprung
  42. Energi - sinne och materia En Mäktig Budbärare 467
  1. Paradisets krafter och energier
  2. De universella icke-andliga energisystemen (fysiska energier)
  3. Klassificeringen av materia
  4. Omvandlingarna av energi och materia
  5. Den vågformade energins manifestationer
  6. Ultimatoner, elektroner och atomer
  7. Atomisk materia
  8. Atomens kohesion
  9. Naturfilosofin
  10. Universella icke-andliga energisystem (materiella sinnessystem)
  11. Universums mekanismer
  12. Mönster och form – sinnets dominans
  43. Konstellationerna Malavatia Melkisedek 485
  1. Konstellationens högkvarter
  2. Konstellationens styrelse
  3. De Högsta i Norlatiadek
  4. Mötesberget – Dagarnas Trogna
  5. Edentiafäderna sedan Lucifers uppror
  6. Guds trädgårdar
  7. Univitatierna
  8. Edentias träningsvärldar
  9. Medborgarskap på Edentia
  44. De himmelska artisanerna En Ärkeängel 497
  1. De himmelska musikerna
  2. De himmelska återgivarna
  3. De gudomliga byggarna
  4. Tankeupptecknarna
  5. Energibehandlarna
  6. Formgivarna och utsmyckarna
  7. Harmoniarbetarna
  8. De dödligas strävan och morontiaframgångar
  45. Administrationen av lokalsystemet En Melkisedek 509
  1. Övergångskulturens världar
  2. Systemhärskaren
  3. Systemstyret
  4. De tjugofyra rådgivarna
  5. De Materiella Sönerna
  6. Adamernas träning av de uppstigande
  7. Melkisedekarnas skolor
  46. Lokalsystemets högkvarter En Ärkeängel 519
  1. Jerusems fysiska aspekter
  2. Jerusems fysiska drag
  3. Jerusems informationsutsändningar
  4. Bostads- och administrationsområdena
  5. Jerusems cirklar
  6. Verkställighets- och administrationskvadraterna
  7. Rektanglarna – spornagierna
  8. Jerusems trianglar
  47. De sju mansoniavärldarna En Lysande Aftonstjärna 530
  1. Finaliternas värld
  2. Prövotidsbarnhemmet
  3. Den första mansoniavärlden
  4. Den andra mansoniavärlden
  5. Den tredje mansoniavärlden
  6. Den fjärde mansoniavärlden
  7. Den femte mansoniavärlden
  8. Den sjätte mansoniavärlden
  9. Den sjunde mansoniavärlden
  10. Medborgarskap i Jerusem
  48. Morontialivet En Ärkeängel 541
  1. Morontiamaterialen
  2. Morontiastyrkans övervakare
  3. Morontiaföljeslagarna
  4. Omväxlingsledarna
  5. Mansoniavärldens lärare
  6. Morontiavärldens serafer – Övergångsomvårdarna
  7. Morontiamåta
  8. Morontiaframskridarna
  49. De bebodda världarna En Melkisedek 559
  1. Det planetariska livet
  2. De planetariska fysiska typerna
  3. Världarna för dem som inte andas
  4. De evolutionära viljevarelserna
  5. De planetariska serierna av dödliga
  6. Frigörelsen från jordelivet
  50. Planetprinsarna En andra gradens Lanonandek 572
  1. Prinsarnas uppgift
  2. Planetarisk administration
  3. Prinsens kroppsliga stab
  4. Planetens högkvarter och skolor
  5. Civilisationens framskridande
  6. Den planetariska kulturen
  7. Belöningen för isoleringen
  51. De planetariska Adamerna En andra gradens Lanonandek 580
  1. Guds Materiella Söners ursprung och väsen
  2. Överföringen av de planetariska Adamerna
  3. Adamernas missioner
  4. De sex evolutionära raserna
  5. Rasblandningen – utgivningen av det adamiska blodet
  6. Edens regim
  7. Förenad administration
  52. De dödligas planetariska epoker En Mäktig Budbärare 589
  1. Den primitiva människan
  2. Människan efter Planetprinsen
  3. Människan efter Adam
  4. Människan efter Administratörsonen
  5. Människan efter Gåvosonen
  6. Tiden efter Gåvosonen på Urantia
  7. Människan efter den Undervisande Sonen
  53. Lucifers uppror Manovandet Melkisedek 601
  1. Ledarna för upproret
  2. Orsakerna till upproret
  3. Lucifers manifest
  4. Upproret bryter ut
  5. Konfliktens art
  6. En lojal serafkommendör
  7. Upprorets historia
  8. Människosonen på Urantia
  9. Upprorets nuvarande tillstånd
  54. Problem i anslutning till Lucifers uppror En Mäktig Budbärare 613
  1. Sann och falsk frihet
  2. Stölden av friheten
  3. Dröjsmål av rättvisa
  4. Dröjsmål av barmhärtighet
  5. Visdomen med dröjsmålet
  6. Kärlekens seger
  55. Ljusets och livets sfärer En Mäktig Budbärare 621
  1. Morontiatemplet
  2. Död och omvandling
  3. De gyllene tidsåldrarna
  4. Administrativa omfördelningar
  5. Den materiella utvecklingens höjdpunkt
  6. Den enskilde dödlige
  7. Det första eller planetariska stadiet
  8. Det andra eller systemstadiet
  9. Det tredje eller konstellationsstadiet
  10. Det fjärde eller lokaluniversumets stadium
  11. De mindre och större sektorernas stadier
  12. Det sjunde eller superuniversumstadiet
  56. Universell enhet En Mäktig Budbärare och Makiventa Melkisedek 637
  1. Fysisk koordinering
  2. Intellektuell enhet
  3. Andligt förenande
  4. Personlighetens förenande
  5. Gudomens enhet
  6. Den evolutionära Gudomens förenande
  7. Universella evolutionära följdverkningar
  8. Den Supreme Förenaren
  9. Universell absolut enhet
  10. Sanning, skönhet och godhetDEL III - URANTIAS HISTORIA

 KAPITEL FÖRFATTARE SIDA
  57. Urantias ursprung En Livsbärare 651
  1. Andronover-nebulosan
  2. Det första nebulosastadiet
  3. Det andra nebulosastadiet
  4. Det tredje och fjärde stadiet
  5. Ursprunget till Monmatia – Urantias solsystem
  6. Solsystemstadiet – Planetformandets skede
  7. Meteorskedet – Den vulkaniska tidsåldern. Atmosfären under planetens första tider
  8. Jordskorpans stabilisering. Jordbävningarnas tidsålder. Världsoceanen och den första kontinenten
  58. Livets etablering på Urantia En Livsbärare 664
  1. Förutsättningarna för fysiskt liv
  2. Urantias atmosfär
  3. Omgivningen i rymden
  4. Livets gryningsskede
  5. Kontinentaldriften
  6. Övergångsperioden
  7. Den geologiska historieboken
  59. Det marina livsskedet på Urantia En Livsbärare 672
  1. Det första marina livet i de grunda haven. Trilobiternas tidsålder
  2. Det första kontinentala översvämningsstadiet. De ryggradslösa djurens tidsålder
  3. Det andra stora översvämningsstadiet. Korallperioden – Armfotingarnas tidsålder
  4. Det stora landhöjningsskedet. Perioden för växtlivet på land. Fiskarnas tidsålder
  5. Jordskorpans förskjutningsskede. Ormbunksskogarnas kolbildningsperiod. Grodornas tidsålder
  6. Det klimatologiska övergångsskedet. Fröväxternas period. De biologiska prövningarnas tidsålder
  60. Urantia under det tidiga landbaserade livets skede En Livsbärare 685
  1. De första kräldjurens tidsålder
  2. De senare kräldjurens tidsålder
  3. Kritperioden. Blomväxternas skede. Fåglarnas tidsperiod
  4. Kritperiodens slutskede
  61. Däggdjurens skede på Urantia En Livsbärare 693
  1. Kontinenternas nya landstadium. De första däggdjurens tidsålder
  2. Det senaste översvämningsskedet. De avancerade däggdjurens tidsålder
  3. De nuvarande bergens uppkomstskede. Elefantens och hästens tidsålder
  4. Kontinenternas senaste landhöjningsskede. Däggdjurens sista stora migration
  5. Den första istiden
  6. Den primitiva människan under istiden
  7. Fortsättningen av istiden
  62. Urmänniskans första raser En Livsbärare 703
  1. De första typerna av lemurer
  2. De tidiga däggdjuren i människans utveckling
  3. Mellandäggdjuren
  4. Primaterna
  5. De första människovarelserna
  6. Människosinnets evolution
  7. Erkännandet som en bebodd värld
  63. Den första människofamiljen En Livsbärare 711
  1. Andon och Fonta
  2. Tvillingarnas flykt
  3. Andons familj
  4. De andoniska klanerna
  5. Spridningen av andoniterna
  6. Onagar – den förste sanningsläraren
  7. Andon och Fonta överlever
  64. De evolutionära färgade raserna En Livsbärare 718
  1. De andoniska urinvånarna
  2. Foxhall-folken
  3. Badonans stammar
  4. Neandertalraserna
  5. De färgade rasernas ursprung
  6. De sex sangikraserna på Urantia
  7. De färgade rasernas spridning
  65. Övervakningen av evolutionen En Livsbärare 730
  1. Livsbärarnas funktioner
  2. Det evolutionära panoramat
  3. Evolutionens främjande
  4. Urantiaäventyret
  5. Livsevolutionens skiftande öden
  6. Förfaranden vid livets evolution
  7. Evolutionära sinnesnivåer
  8. Evolutionen i tid och rymd
  66. Urantias Planetprins En Melkisedek 741
  1. Prins Caligastia
  2. Prinsens stab
  3. Dalamatia – Prinsens stad
  4. De ett hundras första tider
  5. De hundras organisation
  6. Prinsens välde
  7. Livet i Dalamatia
  8. Caligastias missöden
  67. Det planetariska upproret En Melkisedek 754
  1. Caligastias förräderi
  2. Upproret bryter ut
  3. De sju avgörande åren
  4. Caligastias ett hundra efter upproret
  5. Omedelbara följder av upproret
  6. Van – den ståndaktige
  7. Långtgående återverkningar av synden
  8. Upprorets människohjälte
  68. Civilisationens gryning En Melkisedek 763
  1. Skyddande socialisation
  2. Faktorer som påverkar samhällets framåtskridande
  3. Samhällsbefrämjande verkan av fruktan för spöken
  4. Sedvänjornas utveckling
  5. Markanvändningen – medlen för uppehället
  6. Kulturens utveckling
  69. Människans första institutioner En Melkisedek 772
  1. Människans grundläggande institutioner
  2. Produktionsekonomins gryning
  3. Arbetskraftens specialisering
  4. Varuutbytets första början
  5. Kapitalets första början
  6. Elden i förhållande till civilisationen
  7. Nyttjandet av djur
  8. Slaveriet som en faktor i civilisationen
  9. Privategendom
  70. Utvecklingen av människans statsskick En Melkisedek 783
  1. Krigets uppkomst
  2. Krigets samhälleliga värde
  3. Människans första sammanslutningar
  4. Klaner och stammar
  5. Statsstyrets första skeden
  6. Monarkisk regeringsform
  7. Primitiva klubbar och hemliga sällskap
  8. Samhällsklasserna
  9. Människans rättigheter
  10. Rättens utveckling
  11. Lagar och domstolar
  12. Regeringmaktens fördelning
  71. Statens utveckling En Melkisedek 800
  1. Den embryoniska staten
  2. Representationsstyrets utveckling
  3. Statsbildningens ideal
  4. Civilisationens framåtskridande
  5. Konkurrensens utveckling
  6. Vinstmotivet
  7. Utbildningen
  8. Statsbildningens natur
  72. Statsstyret på en grannplanet En Melkisedek 808
  1. Den kontinentomfattande nationen
  2. Politisk organisation
  3. Hemlivet
  4. Utbildningssystemet
  5. Näringslivets organisation
  6. Ålderdomsförsäkring
  7. Beskattning
  8. Specialhögskolorna
  9. Den allmänna rösträttens uppbyggnad
  10. Behandlingen av brottslighet
  11. Den militära beredskapen
  12. De övriga nationerna
  73. Edens lustgård Solonia 821
  1. Noditerna och Amadoniterna
  2. Planerandet av lustgården
  3. Lustgårdens läge
  4. Etablerandet av lustgården
  5. Lustgårdshemmet
  6. Livets träd
  7. Edens öde
  74. Adam och Eva Solonia 828
  1. Adam och Eva i Jerusem
  2. Adam och Eva anländer
  3. Adam och Eva lär sig mer om planeten
  4. Den första omvälvningen
  5. Adams administration
  6. Adams och Evas hemliv
  7. Livet i lustgården
  8. Skapelselegenden
  75. Adams och Evas försumlighet Solonia 839
  1. Urantias problem
  2. Caligastias intrig
  3. Eva utsätts för frestelse
  4. Insikten om försumlighet
  5. Påföljderna av försumligheten
  6. Adam och Eva lämnar lustgården
  7. Adams och Evas degradering
  8. Det så kallade syndafallet
  76. Den andra lustgården Solonia 847
  1. Edeniterna anländer till Mesopotamien
  2. Kain och Abel
  3. Livet i Mesopotamien
  4. Den violetta rasen
  5. Adams och Evas död
  6. Adams och Evas överlevnad
  77. Mellanvarelserna En Ärkeängel 855
  1. Första gradens mellanvarelser
  2. Noditrasen
  3. Babels torn
  4. Noditernas civilisationscentra
  5. Adamsson och Ratta
  6. Andra gradens mellanvarelser
  7. De upproriska mellanvarelserna
  8. De förenade mellanvarelserna
  9. Urantias stadigvarande medborgare
  78. Den violetta rasen efter Adams dagar En Ärkeängel 868
  1. Rasernas och kulturernas utbredning
  2. Adamiterna i den andra lustgården
  3. Adamiternas tidiga spridning
  4. Anditerna
  5. Anditernas flyttningsrörelser
  6. Anditernas sista utvandringar
  7. Översvämningarna i Mesopotamien
  8. Sumererna – de sista anditerna
  79. Anditernas utbredning i Orienten En Ärkeängel 878
  1. Anditerna i Turkestan
  2. Anditernas erövring av Indien
  3. Dravidafolkets Indien
  4. Ariernas invasion av Indien
  5. Den röda människan och den gula människan
  6. Den kinesiska civilisationens gryning
  7. Anditerna anländer till Kina
  8. Den senare kinesiska civilisationen
  80. Anditernas utbredning i västerlandet En Ärkeängel 889
  1. Adamiterna anländer till Europa
  2. Förändringar i klimat och geologi
  3. Cro-Magnons blå människor
  4. Anditernas invasioner i Europa
  5. Anditernas erövring av Nordeuropa
  6. Anditerna längs Nilen
  7. Anditerna på öarna i Medelhavet
  8. Andoniterna vid Donau
  9. De tre vita raserna
  81. Den nutida civilisationens utveckling En Ärkeängel 900
  1. Civilisationens vagga
  2. Civilisationens verktyg
  3. Städer, hantverk och handel
  4. De blandade raserna
  5. Kultursamhället
  6. Civilisationens upprätthållande
  82. Äktenskapets utveckling Serafernas ledare 913
  1. Parningsinstinkten
  2. De restriktiva tabuna
  3. De tidigaste äktenskapssedvänjorna
  4. Äktenskap enligt egendomsbestämmelserna
  5. Endogami och exogami
  6. Rasblandningarna
  83. Äktenskapsinstitutionen Serafernas ledare 922
  1. Äktenskapet som en samhällsinstitution
  2. Sällskapande och förlovning
  3. Köp och hemgift
  4. Bröllopsceremonin
  5. Månggifte
  6. Verkligt engifte – paräktenskap
  7. Upplösning av äktenskapet
  8. Idealiseringen av äktenskapet
  84. Äktenskap och familjeliv Serafernas ledare 931
  1. Primitiva parförbund
  2. Den tidiga modersfamiljen
  3. Den fadersdominerade familjen
  4. Kvinnans ställning i det forna samhället
  5. Kvinnans ställning under de evolverande sedvänjorna
  6. Kompanjonskapet mellan man och kvinna
  7. Familjelivets ideal
  8. Njutningens faror
  85. Gudsdyrkans ursprungskällor En Lysande Aftonstjärna 944
  1. Dyrkan av stenar och höjder
  2. Dyrkan av växter och träd
  3. Dyrkan av djur
  4. Dyrkan av naturelementen
  5. Dyrkan av himlakroppar
  6. Dyrkan av människan
  7. Dyrkans och visdomens sinneshjälpare
  86. Religionens tidigaste utveckling En Lysande Aftonstjärna 950
  1. Slumpen: god tur och dålig tur
  2. Personifierandet av slumpen
  3. Döden – den oförklarliga
  4. Uppfattningen om död och överlevnad
  5. Uppfattningen om vålnaden och själen
  6. Vålnadsandeomgivningen
  7. Den primitiva religionens funktion
  87. Vålnadskulterna En Lysande Aftonstjärna 958
  1. Rädslan för vålnader
  2. Vålnadernas blidkande
  3. Dyrkan av förfäderna
  4. Goda och onda andevålnader
  5. Den evolverande vålnadskulten
  6. Betvingande och besvärjelse
  7. Kultismens natur
  88. Fetischer, trollmedel och magi En Lysande Aftonstjärna 967
  1. Tron på fetischer
  2. Fetischens utveckling
  3. Totemism
  4. Magi
  5. Magiska trollmedel
  6. Magins utövande
  89. Synd, offer och försoning En Lysande Aftonstjärna 974
  1. Tabut
  2. Uppfattningen om synd
  3. Avsägelse och förödmjukelse
  4. Offrandets ursprung
  5. Offer och kannibalism
  6. Människooffrandets utveckling
  7. Modifikationer av människooffrandet
  8. Återlösen och förbund
  9. Offer och sakrament
  10. Syndernas förlåtelse
  90. Schamanism - medicinmän och präster En Melkisedek 986
  1. De första schamanerna – medicinmännen
  2. Schamanistiska seder och bruk
  3. Schamanismens teori om sjukdom och död
  4. Schamanernas läkekonst
  5. Präster och ritualer
  91. Bönens utveckling Mellanvarelsernas ledare 994
  1. Primitiv bön
  2. Bönen under utveckling
  3. Bön och alter ego
  4. Etiskt bedjande
  5. Bönens sociala återverkningar
  6. Bönens verkningsområde
  7. Mysticism, extas och ingivelse
  8. Bedjandet som en personlig erfarenhet
  9. Villkor för effektiv bön
  92. Religionens senare utveckling En Melkisedek 1003
  1. Religionens evolutionära karaktär
  2. Religionen och sedvänjorna
  3. Utvecklingsreligionens karaktär
  4. Uppenbarelsens gåva
  5. De stora religiösa ledarna
  6. De sammansatta religionerna
  7. Religionens fortsatta utveckling
  93. Makiventa Melkisedek En Melkisedek 1014
  1. Makiventas inkarnation
  2. Den vise i Salem
  3. Melkisedeks förkunnelse
  4. Salemreligionen
  5. Valet av Abraham
  6. Melkisedeks förbund med Abraham
  7. Melkisedeks missionärer
  8. Melkisedeks avfärd
  9. Efter Melkisedeks avfärd
  10. Makiventa Melkisedeks nuvarande ställning
  94. Melkisedeks förkunnelse i Orienten En Melkisedek 1027
  1. Salemläran i vediska Indien
  2. Brahmanismen
  3. Den brahmanska filosofin
  4. Hindureligionen
  5. Kampen för sanningen i Kina
  6. Lao-tse och Konfutse
  7. Gautama Siddhartha
  8. Den buddhistiska tron
  9. Buddhismens spridning
  10. Religionen i Tibet
  11. Den buddhistiska filosofin
  12. Buddhismens gudsbegrepp
  95. Melkisedeks förkunnelse i Levanten En Melkisedek 1042
  1. Salemreligionen i Mesopotamien
  2. Den tidiga religionen i Egypten
  3. Moraluppfattningarnas utveckling
  4. Amenemopes förkunnelse
  5. Den anmärkningsvärde Ikhnaton
  6. Salemläran i Iran
  7. Salemläran i Arabien
  96. Jahve - hebréernas Gud En Melkisedek 1052
  1. Gudomsbegrepp bland semiterna
  2. De semitiska folken
  3. Den ojämförlige Mose
  4. Förkunnandet av Jahve
  5. Moses lära
  6. Gudsbegreppet efter Moses död
  7. Psaltaren och Jobs bok
  97. Gudsbegreppets evolution bland hebréerna En Melkisedek 1062
  1. Samuel – den förste av hebréernas profeter
  2. Elia och Elisa
  3. Jahve och Baal
  4. Amos och Hosea
  5. Den förste Jesaja
  6. Den oförfärade Jeremia
  7. Den andre Jesaja
  8. Andlig och världslig historia
  9. Hebréernas historia
  10. Den hebreiska religionen
  98. Melkisedeks läror i västerlandet En Melkisedek 1077
  1. Salemreligionen bland grekerna
  2. Det grekiska filosofiska tänkandet
  3. Melkisedeks läror i Rom
  4. Mysteriekulterna
  5. Mithraskulten
  6. Mithraismen och kristendomen
  7. Kristendomen
  99. Samhälleliga problem i anslutning till religionen En Melkisedek 1086
  1. Religionen och samhällsomdaningen
  2. Den institutionella religionens svaghet
  3. Religionen och religionsutövaren
  4. Svårigheter i övergångsskedet
  5. Religionens sociala aspekter
  6. Institutionell religion
  7. Religionens bidrag
  100. Religionen i människans erfarenhet En Melkisedek 1094
  1. Religiös tillväxt
  2. Andlig tillväxt
  3. Suprema värdebegrepp
  4. Tillväxtens problem
  5. Omvändelse och mysticism
  6. Det religiösa livets kännetecken
  7. Den högsta formen av religiöst liv
  101. Religionens verkliga natur En Melkisedek 1104
  1. Sann religion
  2. Religionen som ett faktum
  3. Religionens kännetecken
  4. Uppenbarelsens begränsningar
  5. Religionen utvidgad av uppenbarelse
  6. Tilltagande religiös erfarenhet
  7. En personlig religionsfilosofi
  8. Tro och trosföreställning
  9. Religion och moral
  10. Religionen som människans befriare
  102. Den religiösa trons grundvalar En Melkisedek 1118
  1. Trons förvissningar
  2. Religionen och verkligheten
  3. Kunskap, visdom och insikt
  4. Erfarenheten som ett faktum
  5. Den målinriktade potentialens överhöghet
  6. Den religiösa trons förvissning
  7. Förvissningen om det gudomliga
  8. Bevisen för religionen
  103. Den religiösa erfarenhetens verklighet En Melkisedek 1129
  1. Religionsfilosofi
  2. Religionen och individen
  3. Religionen och människosläktet
  4. Andlig trosgemenskap
  5. Idealens ursprung
  6. Filosofisk koordinering
  7. Vetenskap och religion
  8. Filosofi och religion
  9. Religionens väsen
  104. Treenighetsbegreppets utveckling En Melkisedek 1143
  1. Treenighetsuppfattningar på Urantia
  2. Treenighetens enhet och Gudomens pluralitet
  3. Treenigheter och trefaldigheter
  4. De sju trefaldigheterna
  5. Treoder
  105. Gudomen och verkligheten En Melkisedek 1152
  1. Det filosofiska begreppet "JAG ÄR"
  2. "JAG ÄR" som treenig och som sjufaldig
  3. Infinitetens sju Absolut
  4. Enhet, tvåfaldighet och trefaldighet
  5. Frambringandet av den finita verkligheten
  6. Följdverkningar av den finita verkligheten
  7. Transcendentalernas eventuerande
  106. Verklighetens universumnivåer En Melkisedek 1162
  1. Första gradens association av finita funktionaler
  2. Andra gradens integration av det supremt finita
  3. Transcendental tredje gradens verklighetsassociation
  4. Ultimat fjärde gradens integration
  5. Medabsolut eller femte gradens association
  6. Absolut eller sjätte fasens integration
  7. Bestämmelsemålets slutlighet
  8. Treenigheternas Treenighet
  9. Existentiell infinit förening
  107. Tankeriktarnas ursprung och natur En Ensam Budbärare 1176
  1. Tankeriktarnas ursprung
  2. Klassificering av Riktarna
  3. Riktarnas hem i Divinington
  4. Riktarnas natur och närvaro
  5. Riktarnas sinnesutrustning
  6. Riktarna som rena andar
  7. Riktarna och personligheten
  108. Tankeriktarnas mission och tjänstgöring En Ensam Budbärare 1185
  1. Urval och förordnande
  2. Förutsättningar för Riktarens inneboende
  3. Organisation och administration
  4. Förhållandet till andra andliga inflytelser
  5. Riktarnas mission
  6. Gud i människan
  109. Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum En Ensam Budbärare 1195
  1. Riktarnas utveckling
  2. Självverksamma Riktare
  3. Riktarnas förhållande till olika typer av dödliga
  4. Riktarna och människans personlighet
  5. Materiella hinder för Riktarnas inneboende
  6. De sanna värdenas fortbestånd
  7. De personaliserade Riktarnas ödesbestämmelse
  110. Riktarnas förhållande till enskilda dödliga En Ensam Budbärare 1203
  1. Inneboendet i den dödliges sinne
  2. Riktarna och människans vilja
  3. Samarbete med Riktaren
  4. Riktarens arbete i sinnet
  5. Felaktiga uppfattningar om Riktarens ledning
  6. De sju psykiska kretsarna
  7. Uppnåendet av odödlighet
  111. Riktaren och själen En Ensam Budbärare 1215
  1. Sinnet som valarena
  2. Själens natur
  3. Den evolverande själen
  4. Det inre livet
  5. Helgandet av valet
  6. Människans paradox
  7. Riktarens problem
  112. Personlighetens överlevnad En Ensam Budbärare 1225
  1. Personligheten och verkligheten
  2. Jaget
  3. Döden som företeelse
  4. Riktarna efter döden
  5. Människojagets överlevnad
  6. Morontiajaget
  7. Fusion med Riktaren
  113. De serafiska ödesväktarna Serafernas ledare 1241
  1. Skyddsänglarna
  2. Ödesväktarna
  3. Förhållandet till andra andeinflytelser
  4. Serafernas handlingssfärer
  5. Serafisk omvårdnad av de dödliga
  6. Skyddsänglarna efter döden
  7. Seraferna och levnadsbanan som uppstigen
  114. Serafernas planetariska styre Serafernas ledare 1250
  1. Den högsta makten över Urantia
  2. De planetariska övervakarnas råd
  3. Den residerande generalguvernören
  4. Den Högste observatören
  5. Det planetariska styret
  6. Mästarseraferna för planetarisk övervakning
  7. Ödets reservkår
  115. Den Suprema Varelsen En Mäktig Budbärare 1260
  1. Begreppsramarnas relativitet
  2. Den absoluta basen för Suprematet
  3. Ursprunglig, aktual och potential
  4. Ursprungen till den suprema verkligheten
  5. Den Supremes förhållande till Paradistreenigheten
  6. Den Supremes förhållande till treoderna
  7. Den Supremes väsen
  116. Den Allsmäktige Supreme En Mäktig Budbärare 1268
  1. Det suprema sinnet
  2. Den Allsmäktige och Gud den Sjufaldige
  3. Den Allsmäktige och Paradisgudomen
  4. Den Allsmäktige och de Suprema Skaparna
  5. Den Allsmäktige och de Sjufaldiga Övervakarna
  6. Andens dominans
  7. Den levande organismen storuniversum
  117. Gud den Supreme En Mäktig Budbärare 1278
  1. Den Suprema Varelsens natur
  2. Källan till den evolutionära tillväxten
  3. Den Supremes betydelse för universernas skapade varelser
  4. Den finite Guden
  5. Skapelsens översjäl
  6. Sökandet efter den Supreme
  7. Den Supremes framtid
  118. Suprem och Ultimat - tid och rymd En Mäktig Budbärare 1294
  1. Tid och evighet
  2. Allestädesnärvaro och ubikvitet
  3. Förhållanden i tid och rymd
  4. Primär och sekundär kausation
  5. Allpotens och möjlighetsinriktning
  6. Allpotens och allverkan
  7. Allvetande och förutbestämmelse
  8. Övervakning och överinsyn
  9. Universums mekanismer
  10. Försynens funktioner
  119. Kristus Mikaels utgivningar Ledaren för Aftonstjärnorna 1308
  1. Den första utgivningen
  2. Den andra utgivningen
  3. Den tredje utgivningen
  4. Den fjärde utgivningen
  5. Den femte utgivningen
  6. Den sjätte utgivningen
  7. Den sjunde och slutliga utgivningen
  8. Mikaels ställning efter utgivningarnaDEL IV - JESU LIV OCH FÖRKUNNELSE

 KAPITEL FÖRFATTARE SIDA
  120. Mikaels utgivning på Urantia Mantutia Melkisedek 1323
  1. Det sjunde utgivningsuppdraget
  2. Begränsningarna beträffande utgivningen
  3. Ytterligare råd och anvisningar
  4. Inkarnationen – två blir en
  121. Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning Mellanvarelsekommissionen 1332
  1. Västerlandet under det första århundradet efter Kristus
  2. Det judiska folket
  3. Förhållandena bland icke-judar
  4. Den icke-judiska filosofin
  5. De icke-judiska religionerna
  6. Den hebreiska religionen
  7. Judarna och icke-judarna
  8. Tidigare skriftliga framställningar
  122. Jesu födelse och späda barndom Mellanvarelsekommissionen 1344
  1. Josef och Maria
  2. Gabriel uppenbarar sig för Elisabet
  3. Gabriels budskap till Maria
  4. Josefs dröm
  5. Jesu jordiska föräldrar
  6. Hemmet i Nasaret
  7. Resan till Betlehem
  8. Jesu födelse
  9. Frambärandet i templet
  10. Herodes agerar
  123. Jesu tidiga barndom Mellanvarelsekommissionen 1355
  1. Tillbaka i Nasaret
  2. Det femte året (2 f.Kr.)
  3. Händelser under det sjätte året (1 f.Kr.)
  4. Det sjunde året (1 e.Kr.)
  5. Skolåren i Nasaret
  6. Hans åttonde år (2 e.Kr.)
  124. Jesu senare barndom Mellanvarelsekommissionen 1366
  1. Jesu nionde år (3 e.Kr.)
  2. Det tionde året (4 e.Kr.)
  3. Det elfte året (5 e.Kr.)
  4. Det tolfte året (6 e.Kr.)
  5. Hans trettonde år (7 e.Kr.)
  6. Resan till Jerusalem
  125. Jesus i Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1377
  1. Jesus beskådar templet
  2. Jesus och påsken
  3. Josefs och Marias avresa
  4. Första och andra dagen i templet
  5. Tredje dagen i templet
  6. Fjärde dagen i templet
  126. De två avgörande åren Mellanvarelsekommissionen 1386
  1. Hans fjortonde år (8 e.Kr.)
  2. Josefs död
  3. Det femtonde året (9. e.Kr.)
  4. Den första predikan i synagogan
  5. Ekonomiska bekymmer
  127. Ungdomsåren Mellanvarelsekommissionen 1395
  1. Det sextonde året (10 e.Kr.)
  2. Det sjuttonde året (11 e.Kr.)
  3. Det adertonde året (12 e.Kr.)
  4. Det nittonde året (13 e.Kr.)
  5. Rebecka, Esras dotter
  6. Hans tjugonde år (14 e.Kr.)
  128. Jesu tidiga mandomstid Mellanvarelsekommissionen 1407
  1. Det tjugoförsta året (15 e.Kr.)
  2. Det tjugoandra året (16 e.Kr.)
  3. Det tjugotredje året (17 e.Kr.)
  4. Damaskusepisoden
  5. Det tjugofjärde året (18 e.Kr.)
  6. Det tjugofemte året (19 e.Kr.)
  7. Det tjugosjätte året (20 e.Kr.)
  129. Jesu senare vuxenliv Mellanvarelsekommissionen 1419
  1. Det tjugosjunde året (21 e.Kr.)
  2. Det tjugoåttonde året (22 e.Kr.)
  3. Det tjugonionde året (23 e.Kr.)
  4. Människan Jesus
  130. På väg till Rom Mellanvarelsekommissionen 1427
  1. I Joppe – diskussion om Jona
  2. I Caesarea
  3. I Alexandria
  4. Samtal om verkligheten
  5. På ön Kreta
  6. Den unge mannen som var rädd
  7. I Karthago – samtal om tid och rymd
  8. På väg till Neapel och Rom
  131. Världens religioner Mellanvarelsekommissionen 1442
  1. Cynikerna
  2. Judendomen
  3. Buddhismen
  4. Hinduismen
  5. Zarathustras lära
  6. Suduanismen (Jainismen)
  7. Shintoreligionen
  8. Taoismen
  9. Konfutses lära
  10. "Vår religion"
  132. Vistelsen i Rom Mellanvarelsekommissionen 1455
  1. Sanna värden
  2. Gott och ont
  3. Sanning och tro
  4. Personlig omvårdnad
  5. Råd till den rike mannen
  6. Social hjälpverksamhet
  7. Resor till Roms omnejd
  133. Återkomst från Rom Mellanvarelsekommissionen 1468
  1. Barmhärtighet och rättvisa
  2. Inskeppning i Tarentum
  3. I Korinth
  4. Personligt arbete i Korinth
  5. I Aten – föreläsning om vetenskapen
  6. I Efesos – föreläsning om själen
  7. Vistelsen på Cypern – föreläsning om sinnet
  8. I Antiochia
  9. I Mesopotamien
  134. Mellanåren Mellanvarelsekommissionen 1483
  1. Det trettionde året (24 e.Kr.)
  2. Karavanfärden till Kaspiska havet
  3. Föreläsningarna i Urmia
  4. Suveränitet – gudomlig och mänsklig
  5. Politisk suveränitet
  6. Lag, frihet och suveränitet
  7. Det trettioförsta året (25 e.Kr.)
  8. Vistelsen på Hermonberget
  9. Väntans tid
  135. Johannes Döparen Mellanvarelsekommissionen 1496
  1. Johannes blir nasir
  2. Sakarias död
  3. En herdes liv
  4. Elisabets död
  5. Guds rike
  6. Johannes börjar predika
  7. Johannes vandrar norrut
  8. Mötet mellan Jesus och Johannes
  9. Fyrtio dagar av förkunnelse
  10. Johannes vandrar söderut
  11. Johannes i fängelset
  12. Johannes Döparens död
  136. Dopet och de fyrtio dagarna Mellanvarelsekommissionen 1509
  1. Uppfattningarna om den väntade Messias
  2. Jesu dop
  3. De fyrtio dagarna
  4. Planer för den offentliga verksamheten
  5. Det första stora beslutet
  6. Det andra beslutet
  7. Det tredje beslutet
  8. Det fjärde beslutet
  9. Det femte beslutet
  10. Det sjätte beslutet
  137. Väntetid i Galiléen Mellanvarelsekommissionen 1524
  1. Valet av de första fyra apostlarna
  2. Valet av Filippos och Natanael
  3. Besöket i Kafarnaum
  4. Bröllopet i Kana
  5. Tillbaka i Kafarnaum
  6. Händelserna en sabbatsdag
  7. Fyra månader av förberedelse
  8. Predikan om riket
  138. Utbildningen av rikets budbärare Mellanvarelsekommissionen 1538
  1. Slutliga instruktioner
  2. Valet av de sex apostlarna
  3. Matteus och Simon kallas
  4. Tvillingarna kallas
  5. Tomas och Judas kallas
  6. En vecka av intensiv utbildning
  7. En ny besvikelse
  8. De tolvs första arbete
  9. Fem prövande månader
  10. De tolvs organisation
  139. De tolv apostlarna Mellanvarelsekommissionen 1548
  1. Andreas, den först utvalde
  2. Simon Petrus
  3. Jakob Sebedaios
  4. Johannes Sebedaios
  5. Filippos den nyfikne
  6. Den hederlige Natanael
  7. Matteus Levi
  8. Tomas Didymos
  10. 9 och 10.  Jakob och Judas Alfaios
  11. Simon Seloten
  12. Judas Iskariot
  140. Ordinationen av de tolv Mellanvarelsekommissionen 1568
  1. Förberedande instruktioner
  2. Ordinationen
  3. Ordinationspredikan
  4. Ni är jordens salt
  5. Faderlig och broderlig kärlek
  6. Kvällen efter ordinationen
  7. Veckan efter ordinationen
  8. Torsdagseftermiddagen på sjön
  9. Invigningsdagen
  10. Kvällen efter invigningen
  141. Den offentliga verksamheten inleds Mellanvarelsekommissionen 1587
  1. Avfärden från Galiléen
  2. Guds lag och Faderns vilja
  3. Vistelsen i Amathus
  4. Undervisning om Fadern
  5. Andlig enighet
  6. Sista veckan i Amathus
  7. I Betania vid Jordan
  8. Arbetet i Jeriko
  9. Avfärden till Jerusalem
  142. Påsken i Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1596
  1. Undervisning i templet
  2. Guds vrede
  3. Uppfattningen om Gud
  4. Flavius och den grekiska kulturen
  5. Föreläsningen om förvissning
  6. Samtalet med Nikodemos
  7. Lektionen om familjen
  8. I södra Judeen
  143. På väg genom Samarien Mellanvarelsekommissionen 1607
  1. Förkunnelsen i Arkelais
  2. Lektion om självkontroll
  3. Avkoppling och omväxling
  4. Judarna och samarierna
  5. Kvinnan från Sykar
  6. Den samariska väckelsen
  7. Lärdomar om bön och gudsdyrkan
  144. I Gilboa och Dekapolis Mellanvarelsekommissionen 1617
  1. Lägret vid Gilboa
  2. Föreläsningen om bön
  3. Den troendes bön
  4. Mer om bön
  5. Andra typer av böner
  6. Konferens med Johannes apostlar
  7. I städerna i Dekapolis
  8. I läger nära Pella
  9. Johannes Döparens död
  145. Fyra händelserika dagar i Kafarnaum Mellanvarelsekommissionen 1628
  1. Fiskfångsten
  2. Eftermiddagen i synagogan
  3. Helandet vid solnedgången
  4. Senare samma kväll
  5. Tidigt på söndagsmorgonen
  146. Den första predikoturen i Galiléen Mellanvarelsekommissionen 1637
  1. Förkunnelsen i Rimmon
  2. I Jotapata
  3. Uppehållet i Rama
  4. Evangeliet i Jireon
  5. Tillbaka i Kana
  6. Nain och änkans son
  7. I Endor
  147. Ett kort besök i Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1647
  1. Officerens tjänare
  2. Färden till Jerusalem
  3. Vid dammen i Betesda
  4. Levnadsregeln
  5. Besöket hos farisén Simon
  6. Återfärden till Kafarnaum
  7. Tillbaka i Kafarnaum
  8. Den andliga godhetens fest
  148. Utbildandet av evangelister i Betsaida Mellanvarelsekommissionen 1657
  1. En ny profetskola
  2. Sjukhuset i Betsaida
  3. Faderns angelägenheter
  4. Ondska, synd och fördärv
  5. Syftet med lidandet
  6. Feluppfatting om lidandet – anförandet om Job
  7. Mannen med den förtvinade handen
  8. Sista veckan i Betsaida
  9. Botandet av den förlamade
  149. Den andra predikoturen Mellanvarelsekommissionen 1668
  1. Jesu vitt utbredda ryktbarhet
  2. Folkets inställning
  3. De religiösa ledarnas fientlighet
  4. Predikofärdens framskridande
  5. Lektion om förnöjsamhet
  6. "Herrens fruktan"
  7. Återfärd till Betsaida
  150. Den tredje predikoturen Mellanvarelsekommissionen 1678
  1. Kvinnornas evangelistkår
  2. Uppehållet i Magdala
  3. Sabbat i Tiberias
  4. Apostlarna sänds ut parvis
  5. Vad skall jag göra för att bli frälst?
  6. Kvällslektionerna
  7. Vistelsen i Nasaret
  8. Sabbatsgudstjänsten
  9. Nasaret tillbakavisar Jesus
  151. Väntan och undervisning vid sjön Mellanvarelsekommissionen 1688
  1. Liknelsen om såningsmannen
  2. Tolkning av liknelsen
  3. Mer om liknelser
  4. Fler liknelser vid sjöstranden
  5. Besöket i Heresa
  6. Den vanvettige i Heresa
  152. Händelserna som ledde fram till krisen i Kafarnaum Mellanvarelsekommissionen 1698
  1. I Jairos hus
  2. Mat åt femtusen människor
  3. Kungamakarepisoden
  4. Simon Petrus nattliga vision
  5. Tillbaka i Betsaida
  6. I Gennesaret
  7. I Jerusalem
  153. Krisen i Kafarnaum Mellanvarelsekommissionen 1707
  1. Scenen görs i ordning
  2. Den epokgörande predikan
  3. Mötet efteråt
  4. De sista orden i synagogan
  5. Lördagskvällen
  154. De sista dagarna i Kafarnaum Mellanvarelsekommissionen 1717
  1. En veckas överläggningar
  2. En veckas vila
  3. Den andra sammankomsten i Tiberias
  4. Lördagskvällen i Kafarnaum
  5. Den händelserika söndagsmorgonen
  6. Jesu familj anländer
  7. Den hastiga flykten
  155. På flykt genom norra Galiléen Mellanvarelsekommissionen 1725
  1. Varför rasar hedningarna?
  2. Evangelisterna i Korasin
  3. I Caesarea Filippi
  4. På väg till Fenicien
  5. Föreläsningen om sann religion
  6. Den andra föreläsningen om religion
  156. Vistelsen i Tyros och Sidon Mellanvarelsekommissionen 1734
  1. Den syriska kvinnan
  2. Förkunnelse i Sidon
  3. Färden upp längs kusten
  4. I Tyros
  5. Jesus undervisar i Tyros
  6. Återfärden från Fenicien
  157. I Caesarea Filippi Mellanvarelsekommissionen 1743
  1. Tempelskatteindrivaren
  2. I Betsaida Julias
  3. Petrus bekännelse
  4. Diskussionen om riket
  5. Den nya uppfattningen
  6. Följande eftermiddag
  7. Andreas rådslag
  158. Härlighetens berg Mellanvarelsekommissionen 1752
  1. Förhärligandet
  2. Nedstigningen från berget
  3. Vad förhärligandet betydde
  4. Den epileptiske pojken
  5. Jesus botar pojken
  6. I Celsus trädgård
  7. Petrus protest
  8. I Petrus hus
  159. Dekapolisturen Mellanvarelsekommissionen 1762
  1. Predikan om förlåtelse
  2. Den obekante förkunnaren
  3. Handledning för lärare och troende
  4. Samtalet med Natanael
  5. Jesu religions positiva karaktär
  6. Återkomsten till Magadan
  160. Rodan från Alexandria Mellanvarelsekommissionen 1772
  1. Rodans grekiska filosofi
  2. Levnadskonsten
  3. Mognadens lockelser
  4. Mogenhetens jämnvikt
  5. Idealets religion
  161. Fortsatta diskussioner med Rodan Mellanvarelsekommissionen 1783
  1. Guds personlighet
  2. Jesu gudomliga natur
  3. Jesu mänskliga och gudomliga sinne
  162. Vid lövhyddefesten Mellanvarelsekommissionen 1788
  1. Farorna i anslutning till besöket i Jerusalem
  2. Det första tempeltalet
  3. Kvinnan som ertappades i äktenskapsbrott
  4. Lövhyddefesten
  5. Predikan över världens ljus
  6. Föreläsningen om livets vatten
  7. Föreläsningen om andlig frihet
  8. Diskussionen med Marta och Maria
  9. I Betlehem hos Abner
  163. Ordinationen av de sjuttio i Magadan Mellanvarelsekommissionen 1800
  1. Ordinationen av de sjuttio
  2. Den rike ynglingen och andra
  3. Diskussionen om förmögenhet
  4. Farväl till de sjuttio
  5. Lägret flyttas till Pella
  6. De sjuttios återkomst
  7. Förberedelse för den sista missionsfärden
  164. Tempelinvigningsfesten Mellanvarelsekommissionen 1809
  1. Berättelsen om den barmhärtige samariten
  2. I Jerusalem
  3. Den blinde tiggaren botas
  4. Josia inför judarnas råd
  5. Undervisning i Salomons pelarhall
  165. Missionen i Pereen börjar Mellanvarelsekommissionen 1817
  1. I lägret vid Pella
  2. Predikan om den gode herden
  3. Sabbatspredikan vid Pella
  4. Att dela arvet
  5. Uttalanden för apostlarna om rikedom
  6. Svaret på Petrus fråga
  166. Sista besöket i norra Pereen Mellanvarelsekommissionen 1825
  1. Fariséerna i Ragaba
  2. De tio spetälska
  3. Predikan i Gerasa
  4. Undervisning om olyckshändelser
  5. Församlingen i Filadelfia
  167. Besöket i Filadelfia Mellanvarelsekommissionen 1833
  1. Frukost med fariséerna
  2. Liknelsen om den stora festmåltiden
  3. Kvinnan med kraftlöshetens ande
  4. Budet från Betania
  5. På väg till Betania
  6. Välsignandet av de små barnen
  7. Samtalet om änglar
  168. Lasaros uppväcks från de döda Mellanvarelsekommissionen 1842
  1. Vid Lasaros grav
  2. Lasaros uppväcks
  3. Judarnas råd sammanträder
  4. Bönhörelse
  5. Vad som hände med Lasaros
  169. Den sista undervisningen vid Pella Mellanvarelsekommissionen 1850
  1. Liknelsen om den förlorade sonen
  2. Liknelsen om den knipsluge förvaltaren
  3. Den rike mannen och tiggaren
  4. Fadern och hans rike
  170. Himmelriket Mellanvarelsekommissionen 1858
  1. Uppfattningar om himmelriket
  2. Jesu uppfattning om riket
  3. I förhållande till rättfärdigheten
  4. Jesu undervisning om riket
  5. Senare idéer om Guds rike
  171. På väg till Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1867
  1. Avfärden från Pella
  2. Om att räkna kostnaderna
  3. Rundfärden i Pereen
  4. Jesus undervisar i Livias
  5. Den blinde mannen vid Jeriko
  6. Besöket hos Sackaios
  7. ”När Jesus gick förbi"
  8. Liknelsen om punden
  172. Färden till Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1878
  1. Sabbaten i Betania
  2. Söndagsmorgon med apostlarna
  3. Avfärd till Jerusalem
  4. Besök runt om i templet
  5. Apostlarnas inställning
  173. Måndagen i Jerusalem Mellanvarelsekommissionen 1888
  1. Templet rensas
  2. Mästarens auktoritet ifrågasätts
  3. Liknelsen om de två sönerna
  4. Liknelsen om den frånvarande jordägaren
  5. Liknelsen om bröllopsfesten
  174. Tisdagsmorgonen i templet Mellanvarelsekommissionen 1897
  1. Gudomlig förlåtelse
  2. Judarnas ledare ställer frågor
  3. Saddukéerna och uppståndelsen
  4. Det stora budet
  5. Grekerna som sökte Jesus
  175. Det sista talet i templet Mellanvarelsekommissionen 1905
  1. Talet
  2. Enskilda judars ställning
  3. Det judiska rådets ödesdigra möte
  4. Situationen i Jerusalem
  176. Tisdagskvällen på Olivberget Mellanvarelsekommissionen 1912
  1. Jerusalems förstörelse
  2. Mästarens andra ankomst
  3. Senare diskussion i lägret
  4. Mikaels återkomst
  177. Onsdagen - vilodagen Mellanvarelsekommissionen 1920
  1. En dag ensam med Gud
  2. Barndomstiden i hemmet
  3. Dagen i lägret
  4. Judas och översteprästerna
  5. Den sista sällskapsstunden
  178. Den sista dagen i lägret Mellanvarelsekommissionen 1929
  1. Föreläsningen om sonskap och medborgarskap
  2. Efter middagstidens måltid
  3. På vägen till kvällsvarden
  179. Den sista måltiden Mellanvarelsekommissionen 1936
  1. Strävan efter företräde
  2. Kvällsvarden börjar
  3. Jesus tvättar apostlarnas fötter
  4. De sista orden till förrädaren
  5. Instiftandet av minnesmåltiden
  180. Avskedstalet Mellanvarelsekommissionen 1944
  1. Det nya budet
  2. Vinstocken och grenarna
  3. Världens fientlighet
  4. Den utlovade hjälparen
  5. Sanningens Ande
  6. Avskedets nödvändighet
  181. De sista råden och varningarna Mellanvarelsekommissionen 1953
  1. De sista trösteorden
  2. Personliga avskedsråd
  182. I Getsemane Mellanvarelsekommissionen 1963
  1. Den sista gruppbönen
  2. Den sista timmen före förräderiet
  3. Ensam i Getsemane
  183. Jesus förråds och arresteras Mellanvarelsekommissionen 1971
  1. Faderns vilja
  2. Judas inne i staden
  3. Mästaren arresteras
  4. Överläggningen vid olivpressen
  5. På väg till översteprästens palats
  184. Inför det judiska rådets domstol Mellanvarelsekommissionen 1978
  1. Jesus förhörs av Hannas
  2. Petrus inne på gården
  3. Jesus inför det judiska rådets domstol
  4. Förödmjukelsens timme
  5. Domstolens andra sammanträde
  185. Rättegången inför Pilatus Mellanvarelsekommissionen 1987
  1. Pontius Pilatus
  2. Jesus inför Pilatus
  3. Pilatus förhör Jesus enskilt
  4. Jesus inför Herodes
  5. Jesus återbördas till Pilatus
  6. Pilatus sista vädjan
  7. Pilatus sista samtal med Jesus
  8. Pilatus tragiska kapitulation
  186. Kort före korsfästelsen Mellanvarelsekommissionen 1997
  1. Judas Iskariot når sitt slut
  2. Mästarens inställning
  3. Den pålitlige David Sebedaios
  4. Förberedelserna för korsfästelsen
  5. Jesu död i förhållande till Påsken
  187. Korsfästelsen Mellanvarelsekommissionen 2004
  1. På väg till Golgata
  2. Korsfästelsen
  3. De som såg korsfästelsen
  4. Tjuven på korset
  5. Den sista timmen på korset
  6. Efter korsfästelsen
  188. Tiden i gravkammaren Mellanvarelsekommissionen 2012
  1. Jesu begravning
  2. Vaktandet av gravkammaren
  3. Sabbatsdagens händelser
  4. Betydelsen av döden på korset
  5. Korsets lärdomar
  189. Uppståndelsen Mellanvarelsekommissionen 2020
  1. Morontiaövergången
  2. Jesu materiella kropp
  3. Uppståndelsen avslutar en domperiod
  4. Graven upptäcks vara tom
  5. Petrus och Johannes vid gravkammaren
  190. Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt Mellanvarelsekommissionen 2029
  1. Uppståndelsens härolder
  2. Jesu framträdande i Betania
  3. I Josefs hem
  4. Framträdandet för grekerna
  5. Vandringen med de två bröderna
  191. Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare Mellanvarelsekommissionen 2037
  1. Framträdandet för Petrus
  2. Första framträdandet för apostlarna
  3. Hos morontiavarelserna
  4. Tionde framträdandet (i Filadelfia)
  5. Andra framträdandet för apostlarna
  6. Framträdandet i Alexandria
  192. Framträdanden i Galiléen Mellanvarelsekommissionen 2045
  1. Framträdandet vid sjön
  2. Samtal med två apostlar åt gången
  3. På ordinationsberget
  4. Samlingen vid sjöstranden
  193. De sista framträdandena och himmelsfärden Mellanvarelsekommissionen 2052
  1. Framträdandet i Sykar
  2. Framträdandet i Fenicien
  3. Sista framträdandet i Jerusalem
  4. Orsakerna till Judas fall
  5. Mästarens himmelsfärd
  6. Petrus kallar till möte
  194.Sanningens Ande utges Mellanvarelsekommissionen 2059
  1. Pingstdagspredikan
  2. Pingstens betydelse
  3. Vad som skedde på Pingstdagen
  4. Den kristna kyrkans första början
  195. Efter pingsten Mellanvarelsekommissionen 2069
  1. Grekernas inflytande
  2. Det romerska inflytandet
  3. Under det romerska väldet
  4. Europas mörka århundraden
  5. Nutidens problem
  6. Materialismen
  7. Materialismens sårbarhet
  8. Den sekulära totalitarismen
  9. Kristendomens problem
  10. Framtiden
  196. Jesu tro Mellanvarelsekommissionen 2087
  1. Människan Jesus
  2. Jesu religion
  3. Religionens överhöghet